Quy trình này quy định trách nhiệm và phương pháp kiểm soát các hoạt động chức năng không phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thực hiện và hoàn thành.

 

Quy trình này quy định trách nhiệm và phương pháp thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa để giải quyết những vấn đề bất cập, tồn tại, tiềm ẩn trong quá trình giải quyết các công việc của Ban và trong áp dụng thực hiện HTQLCL hoặc những đề xuất cải tiến nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực của HTQLCL.

 

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và nội dung đợt xem xét của Lãnh đạo, nhằm duy trì vai trò lãnh đạo của Lãnh đạo Ban với hệ thống quản lý chất lượng của Ban, phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và hệ thống quản lý chất lượng Ban đã xây dựng.

 

Quy trình này quy định cách thức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, tài liệu, công văn đi, đến đảm bảo không bị mất mát, hư hỏng và dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng.

 

Quy trình này quy định phương pháp kiểm soát các tài liệu liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của BQL khu KTCK Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu nhằm đảm bảo đúng tài liệu sử dụng, đúng nơi sử dụng và đúng thời gian sử dụng.

 

Quy trình này quy định thống nhất trình tự các bước trong việc lập, bổ sung, lưu trữ và quản lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Hồ sơ cán bộ, công chức được xây dựng, quản lý thống nhất, khoa học nhằm đáp ứng kịp thời cho công tác nghiên cứu, thống kê, đánh giá, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp.

 

Quy trình này quy định thống nhất trình tự tiến hành đánh giá cán bộ, công chức và lao động hàng năm của BQL Khu KTCK Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu, nhằm làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức để làm cơ sở bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ, CCVC-LĐ Ban theo đúng quy định của Nhà nước.

 

Quy định này thống nhất quy trình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chính trị, quản lý nhà nước... cho công chức, viên chức và lao động của Ban, nhằm bảo đảm nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng này.

 

Quy trình này quy định trình tự các bước tiến hành hoạt động thi đua khen thưởng hàng năm, đột xuất đảm bảo và thúc đẩy hơn nữa ý nghĩa của phong trào thi khen thưởng và kỷ luật của Ban, tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì mục đích dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKTCK MÙ LÙ THÀNG
Địa chỉ: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213.3911.369; Fax: 0213.3911.378
Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thái Sơn - Trưởng Ban biên tập
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này